Факультет

педагогіки і психологіїНаукова діяльність викладачів

Наукові праці викладачів кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи за останні 5 років

Основні публікації членів кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи за останні 5 років (монографії, підручники, навчальні посібники)

Детальніше...

Наукові праці викладачів кафедри соціальної педагогіки і соціальної за останні 5 років

Основні публікації членів кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи за останні 5 років (монографії, підручники, навчальні посібники)

Детальніше...

Окремі публікації викладачів кафедри психології (з 2012 р.):

Ільїна Н.М.

1. Ільїна Н. М. Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю як психологічний чинники виникнення конфліктних ситуацій у молодшому шкільному віці / Н. М. Ільїна // Актуальні проблеми практичної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції (Глухів, 06-07 листопада 2014р.) / [ред. кол. : Я.О.Гошовський, Г.К.Радчук, В.М.Чернобровкін]; заг. ред. В.М.Поліщук. – Глухів : РВВ ГНПУ ім.О.Довженка, 2014. – С. 62-65. (0,3 д.а.)

2. Конфлікти в загальноосвітній школі навчальний посібник / Н. М. Ільїна. – Суми: Університетська книга, 2015. – 183 с.

3. Психологія творчості та обдарованості / Н.М. Ільїна. - Суми: Університетська книга, 2018. - 227 с.

 

Журавель А. В.

1. ЖуравельА.В. Студентська інтервізійна група:ресурси і специфіка функціонування / А.В.Журавель // Актуальні питання сучасної психології : матеріали IВсеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (Суми, 15 травня 2014 року) / [За ред. : Кузікової С.Б., Щербакової І.М., Пасько К.М. та ін.]. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2014. – С. 243–246.

2. ЖуравельА.В. Формування діалогічної позиції психолога-консультанта у процесі проходження інтервізії/ А.В.Журавель // Актуальні проблеми практичної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції (Глухів, 06-07 листопада 2014р.) / [ред. кол. : Я.О.Гошовський, Г.К.Радчук, В.М.Чернобровкін]; заг. ред. В.М.Поліщук. – Глухів : РВВ ГНПУ ім.О.Довженка, 2014. – С. 51-55.

 

Зінченко О.В.

  • 1. Зінченко О. В., Шейко Г. Д. Методичні рекомендації до виконання психологічних завдань безвідривних практик (диференціація за напрямами підготовки) / О. В. Зінченко, Г. Д. Шейко // Глухів РВВ, 2012. - 31 с.
  • 2. Категорія «супроводу» як соціально-педагогічна умова роботи з обдарованими дітьми / Л. І. Міщик, О. М. Зайцева, П. Г. Біліченко, Т. М. Тюльпа та ін. ; за аг. Ред. Л. І. Міщик. – Глухів : РВВ ГНПУ ім.. О. Довженка, 2013. – 222 с. (п. 2.2. Психолого-діагностичні основи обдарованих студентів (1 д. а.)
  • 3. Зінченко О. В. Емпіричне дослідження характеристик інтернет-спілкування у підлітковому віці / О. В. Зінченко // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 29. – С. 251–266.
  • 4. Зінченко О. В. Аналіз результатів комбінованого тренінгу поняттєвого мислення підлітків [Електронний ресурс] / О. В. Зінченко // Технології розвитку інтелекту. – К., 2016. – № 2. – Режим доступу : psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view232.
  • 5. Зінченко О. В. Інтернет-спілкування у навчанні та вихованні підлітків : методичні рекомендації (психологічний аспект) / О. В. Зінченко. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка. – 2016. – 44 с.

Євменова Т.М.

1. Євменова Т.М., Скорик М.М. Аналіз жіночого політичного лідерства: теорії і контекст / Євменова Т.М., Скорик М.М., // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб.наук.праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського. – К. : Міленіум, 2012.– Вип. 12. – С. 145 – 163.

2. Євменова Т. М. Жіноче лідерство в емпіричних дослідженнях / Т. М. Євменова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К. : Гнозис, 2013. – Т. 2: Темат. вип. «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – С. 228 – 235.

3. Євменова Т.М. Політична соціалізація особистості і проблема жіночого лідерства // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Серія: «Проблеми загальної та педагогічної психології». – Т. XVI – Ч. 1, 2. / Т.М. Євменова – К.: Гнозис, 2013. – С. 37 –51.

4.Євменова Т. М. Психологічні бар’єри у здійсненні політичної діяльності жінками-лідерками (за результатами контент-аналізу глибинних інтерв’ю депутатів місцевих рад) / Т. М. Євменова // Психологічні перспективи. – Луцьк, 2014. – Вип. 24. – С. 88-100.

 

Мисник С.О.

1. Мисник С. О. Ознайомлювальна (навчальна) практика в системі підготовки практичних психологів : методичні рекомендації / С.О. Мисник, С.І. Донець ; за заг. ред. В. Поліщука. – Глухів : РВВ ГДПУ ім. О. Довженка, 2012. – 88 с.

2. Мисник С. О. Особливості емоційної регуляції поведінки в юнацькому віці / С.О. Мисник // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 227-229.

3. Мисник С. О. Особливості емоційного інтелекту в юнацькому віці / С.О.Мисник // Актуальні проблеми практичної психології : матеріали ІВсеукраїнської науково-практичної конференції (Глухів, 06-07 листопада 2014р.) / [ред. кол. : Я.О.Гошовський, Г.К. Радчук, В.М.Чернобровкін] ; заг. ред. В.М.Поліщук. – Глухів : РВВ ГНПУ ім.О.Довженка, 2014. – С. 92 – 95.

Рябко Ю.В.

1. Рябко Ю.В. Техніки і моделі психологічного консультування/ Ю.В. Рябко. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, - 2012. – 122 с.

2. Рябко Ю. В. Модель зумовленого сім’єю почуття провини у парадигмі транзактного аналізу / Рябко Ю. В. // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка. – Т.11. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 8. - Ч. 2. – Київ, 2013. – С.357 – 365.

3. Рябко Ю. В. Гендерний рух і проблема статі / Ю. В. Рябко // Актуальні проблеми практичної психології : матеріали 1Всеукраїнської науково-практичної конференції (Глухів, 06-07 листопада 2014р.) / [ред. кол. : Я.О.Гошовський, Г.К. Радчук, В.М.Чернобровкін]; заг. ред. В.М.Поліщук. – Глухів : РВВ ГНПУ ім.О.Довженка, 2014. – С. 128-133.

 

Донець С. І.

1. Донець С. І. Діагностичні підходи до вивчення екологічної свідомості особистості / С. І. Донець // Збірник доповідей ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ століття». – Запоріжжя, 2012. – С. 6 – 11.

2. Донець С.І. Ознайомлювальна (навчальна) практика в системі підготовки практичних психологів : методичні рекомендації / С.О. Мисник, С.І. Донець ; за заг. ред. В. Поліщука. – Глухів : РВВ ГДПУ ім. О. Довженка, 2012. – 88 с.

3. Донець С. І. Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення феномена «духовність особистості» / С.І.Донець // Актуальні проблеми практичної психології : матеріали 1Всеукраїнської науково-практичної конференції (Глухів, 06-07 листопада 2014р.) / [ред. кол. : Я.О.Гошовський, Г.К. Радчук, В.М.Чернобровкін]; заг. ред. В.М.Поліщук. – Глухів : РВВ ГНПУ ім.О.Довженка, 2014. – С. 48-51.

 

Шейко Г.Д.

1. Зінченко О.В., Шейко Г.Д. Методичні рекомендації до виконання психологічних завданьбезвідривної практики(диференціація за підготовки) /О.В. Зінченко, Г.Д. Шейко. – Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012 . – 24 с.

2. Зінченко О.В., Шейко Г.Д. Теоретико-методологічні основи дослідження обдарованості студентської молоді / О.В. Зінченко, Г.Д. Шейко. - Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т. VI. Психологія обдарованості. – Випуск 8. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2012. – С. 97-105.

3. Шейко Г.Д. Розвиток відповідальності молодших школярів як психолого-педагогічна проблема. / Г.Д. Шейко. – Актуальні проблеми практичної психології : матеріали II Всеукраїнського науково-практичного семінару (Глухів, 30-31 жовтня 2013 року). – Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – С. 128-130.

4. Категорія «супроводу» як соціально-педагогічна умова роботи з обдарованими студентами / Л.І. Міщик, О.М. Зайцева, П.Г. Біліченко. Т.М. Тюльпа та ін. / За заг. ред.. Л.І. Міщик. – Глухів : РВВ ГНПУ ім.. О. Довженка, 2013.

5. Шейко Г.Д. Особливості прояву агресивних реакцій у старшому підлітковому віці / Г.Д. Шейко // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 21-22 квітня 2015 р.) / За заг. ред. Є.М. Потапчука. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 178 – 179. (0,2 д.а.).

 

Носова І. Є.

1. Носова І. Є. Україна як суб’єкт-аналог дорослої особистості у період «кризи входження у дорослість» / І. Є. Носова // Актуальні проблеми практичної психології : матеріали 1Всеукраїнської науково-практичної конференції (Глухів, 06-07 листопада 2014р.) / [ред. кол. : Я.О.Гошовський, Г.К. Радчук, В.М.Чернобровкін]; заг. ред. В.М.Поліщук. – Глухів : РВВ ГНПУ ім.О.Довженка, 2014. – С. 101-104.

2. Носова І. Є. До 130-річчя від дня народження Степана Володимировича Балея / І. Є. Носова // Молодий вчений. - Херсон : Гельветика, 2015. - С. 220 - 224.

3. Носова І.Є. Психологічні завдання з педагогічної практики (для здобувачів освітнього ступеня "Магістр"): методичні рекомендації / Ірина Євгеніївна Носова. - Глухів: ГНПУ ім. О.Довженка, 2017. - 120 с.